Văn Phòng Điều Hành Thanh Hà

WHERE

Khu Đô Thị Thanh Hà,Hà Nội

WHEN

2017

Văn Phòng Đi ều Hành Thanh Hà

WHAT

Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Sảnh Chính
Khu Chờ
Khu Chờ
Phòng Họp
Phòng Họp
Phòng Họp
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Chủ Tịch
Phòng Ngủ Chủ Tịch
Phòng Ngủ Chủ Tịch
Phòng Ngủ Chủ Tịch
Phòng Ngủ Chủ Tịch
Phòng Ngủ Chủ Tịch
Pantry Phòng Chủ Tịch
Phòng Tắm Chủ Tịch
Phòng Tắm Chủ Tịch
Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Ngủ Phó Chủ Tịch
Phòng Ngủ Phó Chủ Tịch
Phòng Ngủ Phó Chủ Tịch
Pantry Phòng Phó Chủ Tịch
Pantry Phòng Phó Chủ Tịch
Phòng Tắm Phó Chủ Tịch
Không Gian Xanh
Sảnh Hành Lang
Sảnh Hành Lang
Sảnh Hành Lang
Sảnh Hành Lang
Sảnh Hành Lang
Không Gian Xanh
Không Gian Xanh

2765M2

SQUARE