Trường Mầm Non 
Phạm Tu

WHERE

Hà Nội

WHEN

2017

Trường Mầm Non Phạm Tu

WHAT

Lễ Tân
Lễ Tân
Lễ Tân
Lễ Tân
Thư Viện Việt Nam
Thư Viện Việt Nam
Thư Viện Quốc Tế
Phòng Sáng Tạo
Phòng Sáng Tạo
Phòng Sáng Tạo
Phòng Sáng Tạo
Phòng Sáng Tạo
Phòng Phó Hiệu Trưởng
Phòng Phó Hiệu Trưởng
Phòng Hiệu Trưởng
Phòng Hiệu Trưởng
Phòng Hiệu Trưởng
Phòng Hiệu Trưởng

462M2

SQUARE