Văn Phòng ATC

WHERE

Hà Nội

WHEN

2015

Văn Phòng ATC

WHAT

Khu Vực Lễ Tân
Khu Vực Lễ Tân
Khu Vực Lễ Tân
Khu Vực Lễ Tân
Khu Làm Việc
Khu Làm Việc

SQUARE

80M2