Văn Phòng Thiết Kế

IC - Vạn Phúc

WHERE

Hà Nội

WHEN

2016

Văn Phòng Thiết kế IC

WHAT

Không Gian Làm Việc
Không Gian Làm Việc
Không Gian Làm Việc
Không Gian Làm Việc
Không Gian Làm Việc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Họp
Không Gian Làm Việc
Không Gian Làm Việc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Backdrop
Phòng Giám Đốc
Check in
Cửa Chính
Không Gian Làm Việc
Phòng Giám Đốc
Không Gian Làm Việc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
IMG_0020
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc
Phòng Giám Đốc

SQUARE

108M2