Hoa Phượng Villa

WHERE

Vinhome Long Biên, Hà Nội

WHEN

2016

Hoa Phượng Villa

WHAT

MRT5
MRT4
MRT3
MRT7
MRT9
MRT8
MRT6
MRT25
MRT24
MRT22
MRT23
MRT21
MRT2
MRT1
MRT14
MRT13
MRT26
MRT27
MRT17
MRT16
MRT18
MRT15
MRT10
MRT11
MRT12
MRT20
MRT19

SQUARE

1156M2